வண்ணமயமான மற்றும் மகிழ்ச்சியான COLOMBO PRIDE 2022

மௌனம் களைந்து பலப்படு தொடர்ந்தும் 18வது ஆண்டாக, EQUAL GROUND ஜூன் மாதத்தில், துடிப்பான, பன்முகத்தன்மை மற்றும் மகிழ்ச்சியான கொண்டாட்டத்தில் இலங்கைக்கு பெருமை சேர்த்துள்ளது. Colombo PRIDE 2022, ‘மௌனம் களைந்து பலப்படு’ என்ற கருப்பொருளில் கவனம் செலுத்தி, இது நாம் விரும்புவதற்கும் நாம் என்னவாக இருக்கிறோம் என்பதற்காகவும் போராடுவதற்கான எமது சமூகத்தின் உறுதியை சித்தரிக்கிறது. எப்போதும் போல், பல்வேறு அடையாளங்கள் மற்றும் குரல்களைக் கொண்டாடும் அதே வேளையில், LGBTIQ சமூகத்தை தென்படவும், பெருமைப்படவும் ஊக்குவித்து ஊக்கமளித்தது. முடிந்தவரை அனைவரையும் உள்ளடக்கியதாக இருக்க வேண்டும் …