நாங்கள் யார்?


EQUAL GROUND என்பது ஓரின பால் ஈர்ப்பு பெண்கள், ஓரின பால் ஈர்ப்பு ஆண்கள், இருபால் உறவாளர்கள், மாற்றுப்பாலினத்தவர்கள், இடையிலிங்கத்தவர்கள், பால் புதுமையர்கள் (LGBTIQ) சமூகத்தினரின் பொருளாதார, சமூக, கலாச்சார, சிவில் மற்றும் அரசியல் உரிமைகளை நாடும் ஒரு இலாப நோக்கற்ற அமைப்பாகும். இலங்கையின் வாழும் அனைத்து LGBTIQ தனிநபர்களுக்கும் பாதுகாப்பான இடத்தை உருவாக்குவதற்கும், மன நலம், பொருளாதாரம், சமூக மற்றும் அரசியல் வலுவூட்டல், உடல்நலம், கல்வி, வீட்டு  மற்றும் சட்டப் பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட சுய உதவிக்கான வாய்ப்புகளை LGBTIQ சமூகத்திற்கு வழங்குவதற்கு நாங்கள் கடமைப்பட்டுள்ளோம்.

இலங்கையில் உள்ள LGBTIQ சமூகத்தின் பரந்த பாலின அடையாளங்களைக் கொண்ட நபர்களையும் அத்துடன் எதிர் பாலின கூட்டாளிகளையும் நண்பர்களையும் உள்ளடக்கிய இலங்கையில் உள்ள ஒரே ஒரு தனித்துவமான அமைப்பு EQUAL GROUND ஆகும்.

2004 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட EQUAL GROUND அமைப்பானது இந்த நாட்டில் இவ்வகையான இயற்கையின் செயல்பாட்டின் பழமை வாய்ந்த ஒரு அமைப்பாகும்.