අපි කවුද


සමරිසි පුරුෂ, සමරිසි කාන්තා, ද්වීරිසි, සංක්‍රාන්ති සමාජභාවී, අන්තර්ලිංගික, සහ අවිනිශ්චිත අනන්‍යතාවයන් සහිත (LGBTIQ) ප්‍රජාව සඳහා සමාන අයිතිවාසිකම් දිනා දීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට ක්‍රියාකාරීව සටන් කරන එකම සංවිධානය EQUAL GROUNDය.

2004 දී ආරම්භ කරන ලද EQUAL GROUND මෙරට ක්‍රියාත්මක වන මෙවැනි ආකාරයේ පැරණිතම සංවිධානයයි.

EQUAL GROUND මඟින් සමරිසි ලිංගික සම්බන්ධතා අපරාධයක් සේ සැලකීම සහ පුද්ගලයන්ගේ ලිංගික දිශානතිය හෝ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවිය අනන්‍යතාවය/ප්‍රකාශනය/ලක්ෂණ මත පදනම්වූ වෙනස් කොට සැලකීමට එරෙහිව පෙනී සිටීම සිදු කෙරේ.