சமத்துவத்திற்கான நண்பர்

அனைத்து நண்பர்களின் குரல்களும் தன்பாலீர்ப்பின பெண்கள், தன்பாலீர்ப்பின ஆண்கள், இருபாலீர்ப்பினர்கள், திருநர்கள், இடையிலிங்கத்தவர்கள் மற்றும் பால் வினாவினர்/புதுமையினர் ஆகிய அனைவருக்கும் மிகவும் பயனுள்ள மற்றும் சக்தி வாய்ந்தவைகளாக இருக்கின்றன.  அவர்கள் எங்கள் உடன்பிறப்புகள், எங்கள் பெற்றோர், உறவினர்கள், எங்கள் நண்பர்கள், ஆசிரியர்கள், சக ஊழியர்கள் மேலும் பலர். இருப்பினும், LGBTIQ அல்லாத நபர்கள் மட்டுமல்ல, LGBTIQ நபர்களும் கூட தங்களது சக சமூக உறுப்பினர்களுக்காக ஒரு கூட்டாளியாக இருக்க முடியும் என்பதைப் புரிந்துகொள்வது மிக முக்கியமாகும். ஒரு நல்ல நண்பன் என்பவர் பெரும்பான்மையினரின் சலுகைகளை …