සේවා ස්ථානයේ විවිධත්වයට ඉඩදීම- අපගේ අයිතිය!

සමීක්ෂණය ගෙන ඔබට උදව් කිරීමට අපට උදව් කරන්න

ඔබ ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියාවක නියුතු හෝ මින් පෙර රැකියාවක නියුතුව සිටි ශ්‍රී ලාංකික LGBTIQ පුද්ගලයෙක්ද? ඔව් නම්, මෙම සමීක්ෂණය පිරවීමෙන් ඔබේ සහයෝගය අපට ලබා දිය හැකිය! ඊකුවල් ග්‍රවුන්ඩ් (EQUAL GROUND) හි අප විසින් LGBTIQ පුද්ගලයන්ට සිය රැකියා ස්ථානවලදී මුහුණ පෑමට වන අත්දැකීම් පිළිබඳ අධ්‍යයනයක් සිදු කරන්නෙමු. අපගේ ඉලක්කය වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා පරිසරයන් වඩාත් සුරක්‍ෂිත හා LGBTIQ පුද්ගලයන්ට හිතකාමී බවට පත් කිරීම සහ විවිධත්වයට ඉඩදීම (diversity and inclusion) පිලිබඳ ප්‍රබල අවස්ථාවක් කිරීමයි. LGBTIQ පුද්ගලයින් සඳහා සේවා ස්ථාන අත්දැකීම් පිළිබඳ පුළුල් අදහසක් ලබා ගැනීමට සෑම ප්‍රතිචාරයක්ම අපට ඉතා වැදගත් වේ. එබැවින් මෙම අධ්‍යයනයේ සාර්ථකත්වයට ඔබගේ දායකත්වය බෙහෙවින් ඉවහල වේ. පහත සබැඳිය ක්ලික් කිරීමෙන් ප්‍රශ්නාවලියට පිවිසිය හැකිය. ඔබේ වටිනා කාලයෙන් මිනිත්තු කිහිපයක් වැය කර අපට සහය වන්න. ස්තුතියි!

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න