කොළඹ අභිමානය 2021

2021 මැයි 25 වන දින කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාව: EQUAL GROUND ආයතනය මෙවර කොළඹ අභිමානය (COLOMBO PRIDE) 2021 උළෙල; Equite Sri Lanka, යාපනය සංක්‍රාන්ති සමාජභාවී ජාලය (JTN), ශ්‍රී ලංකා සංක්‍රාන්ති සමාජභාවී ජාලය (NTN), සත්ගුන පදනම (ගාල්ල), හා Queer Agenda Sri Lanka යන සංවිධානයන් සමඟ  එක්ව සංවිධානය කරයි. මෙය EQUAL GROUND විසින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරන කොළඹ අභිමානය හි (COLOMBO PRIDE) 17 වන …