ශ්‍රී ලංකා පොලිසියට එරෙහිව EQUAL GROUND නඩුව

රජයේ බොහෝ ප්‍රමාදයන් වලින් පසුව, EQUAL GROUND අප හට නැවත වරක් ශ්‍රී ලංකාවේ LGBTIQ ප්‍රජාව වෙනුවෙන් තවත් නීතිමය ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට සමත් විය!

2022.12.27 දිනැති මුල් පොලිස් චක්‍රලේඛය තුළ ඇතුළත් කර තිබූ පොලිසිය සඳහා වූ මාර්ගෝපදේශ, ‘සංක්‍රාන්ති ලිංගිකයන් සහ ලිංගික විපර්යාසයන්ට ලක් වූ තැනැත්තන්ට’ පමණක් සීමා වී තිබුණි. EQUAL GROUND අභියාචනාධිකරණ නඩුව නැවත විවෘත කරමින් ඉහත මුල් චක්‍රලේඛය, සංශෝධනය කිරීමට යෝජනා කළෙමු. රජය මෙම ඉල්ලීමට ඉඩ දුන් අතර ඉහත වචන ඛණ්ඩය වෙනුවට “LGBTIQ ප්‍රජාව​” යන යෙදුම ආදේශ​ කිරීමට පියවර ගන්නා ලදී.

මෙම සුවිශේෂී ජයග්‍රහණයේ එක් එක් පියවරයන් තේරුම්ගන්න මෙම කාලරාමුව බලන්න​!

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න